CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

1. ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุนการพัฒนา
    ตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
2. ติดตามกำกับ  และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  และมาตรการทางเศรษฐกิจ พร้อมเสนอ
    แนวทางปรับปรุงแก้ไข
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่าง
    ต่อเนื่อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ สศค.
ดร.สมชัย สัจจพงษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-273-9020
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.fpo.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@fpo.go.th