CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการแพทย์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

พัฒนาวิชาการด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดย

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
2. กำหนด พัฒนาและติดตามคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
6. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อกำกับดูแลการแพทย์ของประเทศ และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5906000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dms.moph.go.th
 
คำสำคัญ : กรมการแพทย์