CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศ และต่างประเทศข่าวกรองทางการสื่อสาร
2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน

3. เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ
4. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัย และบุคลากรเป็นมืออาชีพ
5. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยข่าวกรองที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
นายอนุกูล เจิมมงคล

รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
นายธนากร บัวรัษฏ์
นายฤทธี ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรสาร 0-2279-7040
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nia.go.th/
อีเมลติดต่อ : spokesman@nia.go.th