CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและ การดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อน
    ปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3. สนับสนุนทางวิชาการ   ประชาสัมพันธ์  และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
    ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

"องค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายอภินันท์ จันทรังษี

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายประวิน พัฒนะพงษ์
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
ดร.จรูญ ไชยศร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-6182323 โทรสาร 02-6182364
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.prd.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@prd.go.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบนามสงเคราะห์