CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
1. กำหนดนโยบาย   และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา  และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวการกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกส่วนให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายโชติ ตราชู

 

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
ดร. ปัญญา หาญลำยวง