CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (การส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และ
    ฟื้นฟูสมรรถภาพ)
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
3. บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นธรรมและทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง
    ยุ่งยาก ซับซ้อน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพจิต (ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู)
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ
เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย
เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม
เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2149-5555-60
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dmh.go.th
 
คำสำคัญ : กรมสุขภาพจิต