CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การเภสัชกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่น สร้างสรรค์
นวัตกรรม คุณภาพ ยาและเวชภัณฑ์
ภายใต้บริบทแห่งมาตรฐานสากลให้ทันกับความต้องการ
และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
นายแพทย์สุวัช  เซียศิริวัฒนา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระราม6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2038000 โทรสาร 02-6448840
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.gpo.or.th