CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์