CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอนามัย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

3. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการสาธิต

5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมอนามัยเป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี ภายในปี 2563

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์

รองอธิบดี

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
ที่อยู่ : 88/22 ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 025904000 โทรสาร 025904094
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.anamai.moph.go.th