CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอนามัย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :
ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล* ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี * ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมอนามัย
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

รองอธิบดี

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

นายแพทย์บัญชา ค้าของ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-590-4000 โทรสาร 02-590-4094
ลิงค์หน่วยงาน : https://anamai.moph.go.th/th
อีเมลติดต่อ : mailmaster@anamai.mail.go.th