CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :

1. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

4. บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ อพท.
นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี

 

รองผู้อำนวยการ (๑)
ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ

รองผู้อำนวยการ (๒)
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
น.ส.วัชรี ชูรักษา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dasta.or.th
อีเมลติดต่อ : contact@dasta.or.th