CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่อง เที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง  ส่วน
    ท้องถิ่นหรือ    หน่วยงานอื่น    ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่  หรือได้รับมอบหมาย ให้บริหารจัดการ   การ
    ท่องเที่ยว  ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงาน  การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วน  ราชการ   รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
    หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมืองสิ่งแวดล้อม
    การท่องเที่ยว  หรือ  การรักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ  การท่องเที่ยว
    อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ   ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    ในการพัฒนาตลาดการ
    ท่องเที่ยว
5. ส่งเสริม   และสนับสนุน  ให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม    ในการอนุรักษ์   และพัฒนาแหล่ง
    ท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ
    จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม  การพัฒนาพื้นที่   ที่มีศักยภาพ   ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ
    คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

 
 
วิสัยทัศน์ :

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการ
นายวัลลภ พลอยทับทิม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dasta.or.th