CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทย
เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นายวัลลภ นาคบัว

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางศิวากร คูรัตนเวช
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-141-3666 โทรสาร 0-2143-8933
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.oja.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@oja.go.th