CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร
นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-141-3666 โทรสาร 0-2143-8933
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.oja.go.th
อีเมลติดต่อ : contact@oja.go.th, webmaster@oja.go.th