CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ธนาคารออมสิน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :
  • ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
  • สนับสนุนการลทุนและการพัฒนาประเทศ
  • ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • เป็นธนาคารเพื่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  • ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • บริหารจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

 

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล
นายนำพร ยมนา
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ Call Center : 1115 โทรสาร 0-2299-8012
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.gsb.or.th/
อีเมลติดต่อ : voice@gsb.or.th
 
คำสำคัญ : ธนาคารออมสิน