CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมองค์การระหว่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

ส่วนราชการกรมองค์การระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  
   (1) สำนักงานเลขานุการกรม  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         (จ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ
         (ฉ) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน website ของกรม
         (ช) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมและกระทรวงฯ
         (ซ) ดำเนินการและประสานงานด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ
 
   (2) กองการสังคม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานคณะกรรมการ 3 ของสหประชาชาติ (ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการโยกย้ายถิ่นฐาน)
         (ข) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสหประชาชาติ และในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนในประเทศเพื่อกำหนดท่า ทีไทยและเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
         (ค) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Network)
         (ง) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
         (จ) ดำเนินการศึกษา ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินท่าทีของประเทศไทย
         (ฉ) ดำเนินการและประสานงานด้านมนุษยชนในกรอบของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์กาชาดเสี้ยววงเดือนแดง ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
         (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   (3) กองกิจการเพื่อการพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ 2 ของสหประชาชาติ (เศรษฐกิจและสังคม) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ติดตามดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยและติดตามผลที่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะ กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
         (ข) ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทั่วไป การโทรคมนาคมและอุตุนิยมวิทยา    การขนส่ง การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือด้านอวกาศ         และการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
         (ค) เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   (4) กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารและงบประมาณของสมัชชาสห ประชาชาติ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุมสหประชาชาติ และการปฏิรูปสหประชาชาติ
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และชำระเงินค่าบำรุงให้แก่องค์การสหประชาชาติและ  องค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่รัฐบาลไทยมีพันธกรณี ชำระเงินค่าบำรุงให้แก่การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ขององค์การสหประชาชาติ และเงินบริจาคโดยสมัครใจให้แก่กองทุนต่างๆ ของสหประชาชาติ
         (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์สมัครรับเลือกตั้งของประเทศไทยหรือ ของบุคคลสัญชาติไทยในองค์การระหว่างประเทศ และรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ
         (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ เสนอข้อคิดเห็น และความเหมาะสม ด้านการต่างประเทศขององค์กรเอกชนต่างประเทศที่ขอเข้ามาดำเนินการในประเทศไทย
         (จ) ดำเนินการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการให้เอกสิทธิ์ สิทธิพิเศษ และความคุ้มกันแก่องค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนต่างประเทศที่ดำเนิน การในประเทศไทย
         (ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ ต่างๆ ที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
         (ช) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ การเดินทางไปดูงานหรือประชุมในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และการเยือนไทยของบุคคลสำคัญหรือผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติ
         (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   (5) กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมการ 1 (การลดอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศ) และคณะกรรมการ 4 (การเมืองพิเศษและการปลดปล่อยอาณานิคม) ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการเมือง สันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศภายในกรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การ ระหว่างประเทศที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งเฉพาะ
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะมนตรีความมั่นคง และงานประชุมของคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการปฏิบัติการักษาสันติภาพของสห ประชาชาติ และคณะอนุกรรมการว่าด้วยนโยบายการเมืองด้านองค์การระหว่างประเทศ
         (ค) ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศซึ่งรับผิดชอบงาน ด้านลดและควบคุมอาวุธ การต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การรักษาสันติภาพ การคว่ำบาตร การชดใช้ค่าเสียหาย และการปลดปล่อยอาณานิคม
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี (Director-General)

นาง กาญจนา ภัทรโชค

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2203-5000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mfa.go.th/thai_inter_org/th/