CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

1. ปกป้อง รักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศและกรอบความร่วมมือ/องค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศกลุ่มประเทศในภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

3. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แก่สาธารณชนในไทยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่สาธารณชนในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการต่างประเทศต่อประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี (Director-General)

นาย วิชชุ เวชชาชีวะ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2203-5000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mfa.go.th/aspa/