CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมเอเชียตะวันออก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม ด้วยการให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

"เราจะเป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกที่ผู้ใช้เลือกใช้เป็นอันดับแรก"

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี (Director-General)

นางสาว อาจารี ศรีรัตนบัลล์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 643 5194 โทรสาร 02 643 5193
ลิงค์หน่วยงาน : http://eastasiawatch.mfa.go.th/th/