CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมเอเซียตะวันออก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

พันธกิจ

เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม ด้วยการให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกที่ผู้ใช้เลือกใช้เป็นอันดับแรก"

 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 443 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 203 5000, 02 643 5194 โทรสาร 02 643 5193
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.eastasiawatch.in.th/