CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมบังคับคดี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  การชำระบัญชีและการวางทรัพย์
    อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระ
    บัญชี การวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้ง
    เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขัน กับองค์กรต่าง ๆ
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
    ตามภาวะการณ์  เพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน  โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว เป็นธรรมใน
    สังคมและสิทธิมนุษยชน
4. พัฒนาองค์กร   และระบบการบริหารจัดการ    ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวโดยประสานส่งเสริมรวมถึงสร้าง
    เครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้ง  ใน และต่างประเทศ  สามารถตอบสนองต่อ  การเปลี่ยนแปลง ตาม
    ภาวะการณ์    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากร   ให้มีความรู้   ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี  และมีจิตสำนึกในการ
     บริการ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนให้เข้าใจอย่างทั่วถึงตลอด
    จนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี  และส่งเสริมความร่วมมือและส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐ และ
    ภาคเอกชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำ ด้านการบังคับคดี ด้วยมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน
 

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมบังคับคดี
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นายอรรถ อรรถานนท์
นางรสพร สุขสมพร
นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 189/1 ถ.บางขุนนนท์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-8814999
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.led.go.th