CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :
  1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
  2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
  3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายนิวัติ  น้อยผาง
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047 โทรสาร 0 - 2143 -8905-7
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.cdd.go.th/
อีเมลติดต่อ : secr@cdd.mail.go.th