CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
๒. เสริมพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วม
เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
วิสัยทัศน์ :

“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางนภา  เศรษฐกร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ที่อยู่ : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dsdw.go.th/