CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

 
 
ผู้บริหาร :

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางจินตนา จันทร์บำรุง
นายอนันต์ ดนตรี
นายชูรินทร์ ขวัญทอง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2659 6399
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dsdw.go.th/