CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. 1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ในชุมชน  ทั้งในเมือง  และชนบท  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม  หรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วน ร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
  2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
  3. สนับสนุน  และให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน  และเครือข่ายองค์กร ชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุน  และการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ

นายพลากร วงค์กองแก้ว

 

รองผู้อำนวยการ

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : 912 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 023788300-9 โทรสาร 023788321
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.codi.or.th
 
แผนที่