CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท

2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้ช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

 
 
วิสัยทัศน์ :

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ


รองผู้อำนวยการ
นายอัมพร แก้วหนู
นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2378-8300-9 โทรสาร 0-2378-8343
ลิงค์หน่วยงาน : https://web.codi.or.th/