CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้ง การสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนา    และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ    และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. พัฒนา  และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ

นายโอภาส กลั่นบุศย์

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2281-5955
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.opsmoac.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@moac.go.th