CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมวิชาการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิสัยทัศน์ :

กรมวิชาการ เกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
ดร.ดำรงค์ จิระสุทัศน์

รองอธิบดี
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ 
นายดิเรก ตนพยอม
ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5790151-8 โทรสาร 02-5790151-8
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.doa.go.th/