CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ส่วนกลาง) (ปณท)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
  2. พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน
  3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสมร เทิดธรรมพิบูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) 

นายสัญญา ทองสะพัก

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน) 
นางนัยนา ศิริสุวรรณ

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด)
นางสาวสุชาดา พุทธรักษา

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการภูมิภาค)
นายกาหลง ทรัพย์สอาด

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบุคคล)
นายทรงศักดิ์ พลนอก

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2831 3131 หรือ 1545
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.thailandpost.com
อีเมลติดต่อ : postalcare@thailandpost.co.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
โพส อี-มาร์ท