CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

1.พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
2.พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย
3.พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ
4.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

 

รองอธิบดี ฝ่ายปฎิบัติการ
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นายธานี  สืบฤกษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 022718888 โทรสาร 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dlt.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@dlt.mail.go.th