CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :
  • การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
  • การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
  • ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570"

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ
นายวรวุฒิ มาลา

 

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ
นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ
นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า
นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 1690 โทรสาร 1690 กด 1 กด 4
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.railway.co.th
อีเมลติดต่อ : webmaster.srt@railway.co.th