CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับดูแล และบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
นายจุฬา สุขมานพ
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 3354/51 อาคารมโนรม ชั้น 15 ถ.พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-6728690 โทรสาร 02-2490108
ลิงค์หน่วยงาน : http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/about/tmn/