CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมป่าไม้

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
  2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
  4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
  5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
  6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมป่าไม้
นายอรรถพล เจริญชันษา

รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
นางอำนวยพร ชลดำรงศ์กุล
นายจิระศักดิ์ ชูความดี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2561-4292-3 โทรสาร 0-2940-6664
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.forest.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@forest.go.th
 
คำสำคัญ : กรมป่าไม้