CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพลังงาน
พันธกิจ :
  • กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และกรอบนโยบายรัฐ
  • ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานและการประกอบกิจการพลังงาน
  • ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน
  • พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกำกับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น
 
 
วิสัยทัศน์ :

กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

รองเลขาธิการ

นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล

นายประเทศ ศรีชมภู

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ที่อยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-207-3599 Call Center: 1204 โทรสาร 02-207-3502, 02-207-3508
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.erc.or.th
อีเมลติดต่อ : support@erc.or.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
ระบบฐานข้อมูล spp/vspp
หน่วยงานกลางทำการตรวจวัดดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES)
รายงานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
แบบคำขออนุญาตผลิตไฟฟ้าตามประเภทต่างๆ