CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพลังงาน
พันธกิจ :
  • กำกับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพและการให้บริการ
  • ส่งเสริมการแข่งขันในการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพกิจการพลังงานให้ได้มาตรฐาน เกิดความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสารหลากหลายช่องทางให้มีพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อเข้าถึง เข้าใจและมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานของประเทศ
  • ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรที่สร้างความสมดุลให้พลังงานไทย

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ
นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต

รองเลขาธิการ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

นายอติลักษณ์ อรรถาพิช

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ที่อยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-207-3599 โทรสาร 02-207-3502, 02-207-3508
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.erc.or.th
อีเมลติดต่อ : support@erc.or.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
บทเรียน e-learning สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
ระบบฐานข้อมูล spp/vspp
หน่วยงานกลางทำการตรวจวัดดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES)
รายงานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
แบบคำขออนุญาตผลิตไฟฟ้าตามประเภทต่างๆ