CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมคุมประพฤติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :
  1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างเหมาะสมและทันสมัยร่วมกับชุมชน
  2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ
 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นองค์กรชั้นนำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแบบบูรณาการ เพื่อความสงบสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน"


นโยบายอธิบดี

  1. สร้างระบบให้ประเทศ เป็นการสร้างระบบการคุมประพฤติและระบบการฟื้นฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติดของประเทศโดยให้เห็นผลชัดเจนเกิด Impact ทั้งประเทศ มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี
  2. เขตปลอดทุจริต ถือเป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เรื่อง “การทุจริตคิดมิชอบ” งานคุมประพฤติมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจเกิดการทุจริต เนื่องจากในบางกระบวนงานมีให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นได้ การทำงานจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการกรองคนวิชาชีพต้องแม่นยำ ตรงไปตรงมาเน้นคุณธรรม จริยธรรม อย่าทุจริตต่อหน้าที่ จงคืนคนดีสู่สังคม มิใช่คืนคนเดิมหรือคนที่แย่กว่าเดิมสู่สังคม อันจะนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ
  3. คิดแบบใหม่ การทำงานแบบเดิมๆ ทำให้ถูกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องคิดนอกกรอบหากติดขัดเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ให้แก้ไข
  4. ใช้เทคโนฯ โดยมีเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศว่าทำอย่างไรจึงจะควบคุม (Monitor) ผู้ที่อยู่ในความดูแลได้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (EM) การรายงานตัวทางโทรศัพท์เป็นต้น
  5. โชว์สถิติ ต้องแสดงข้อมูลที่เห็นถึงความสำเร็จของงานและตรวจสอบกระบวนการทำงานลงถึงระดับหน่วยงานหรือตัวบุคคล รวมทั้งสถิติที่ผู้บริหารใช้ในการบริหาร
  6. ริบูรณาการ เน้นบูรณาการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันและกระจายอำนาจ ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
  7. ประสานจับกุม ใช้เป็นมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ผิดเงื่อนไขที่จะต้องมีการติดตามจับกุมอย่างเด็ดขาดและเสนอศาลรวมถึงจะต้องมีข้อมูลสถิติที่แน่ชัดของผู้กระทำผิดกลุ่มนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเป็นเสมือนอธิบดีฯน้อย ที่ต้องมีการบริหารตัดสินใจมากขึ้น โดยท้ายที่สุดผู้กระทำผิดต้องตระหนัก“ ถ้าไม่มีคุมประพฤติต้องอยู่ในคุก” ทำให้สังคมเกิดความเชื่อถือในงานคุมประพฤติ

 

 

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์   เศวตนันทน์

 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์

นางอัญชลี พัฒนสาร

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2141 4749 โทรสาร 0 2143 8827
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.probation.go.th