CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมคุมประพฤติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :
  1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
  2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ​ 
 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ในปี 2563"

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต

 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางธารินี แสงสว่าง

พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน

นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2141 4749
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.probation.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@probation.go.th, prprobation@gmail.com