CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

๑. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
      ๒.๑) กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
      ๒.๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
      ๒.๓) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
      ๒.๔) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสาน การตรวจราชการและการจัดระบบข้อมูลการตรวจราชการ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
      ๒.๕) ดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
      ๒.๖) การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ๒.๗) บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. การบริการประชาชน
      ๓.๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
      ๓.๒) เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริงติดตามผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนอื่นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
ผู้บริหาร :

นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายวิษณุ เครืองาม
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-288-4000 โทรสาร 0-2282-5131
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.thaigov.go.th
 
หน่วยงานในสังกัด