CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมทางหลวงชนบท

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)

๒. พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์

๓. บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน  

๔. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบจัดการทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และบุคลากรมีความรู้ด้านงานทาง สามารถจัดการวางแผน สำรวจออกแบบและซ่อมบำรุงได้

 
 
วิสัยทัศน์ :

เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพระราชดำริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
นายปฐม เฉลยวาเรศ     

                           
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
นายมานพ สุสิงห์
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-551-5000 โทรสาร 02-551-5896
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.drr.go.th/
อีเมลติดต่อ : secretary@drr.go.th