CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. พัฒนา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
    มาตรฐานการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
    ส่วน
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3. ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4. พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

สำนัก งานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาแห่ง ชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายการศึกษาของชาติ  เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.รัตนา ศรีเหรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 99/20 ถ.สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-6687110-24 โทรสาร 02-2430083
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.onec.go.th