CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการ ทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะ สมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และ หลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.สุภา ปานเจริญ
รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิทซอย 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2649-5000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.swu.ac.th/