CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

1. บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่า
    ให้กับสินค้าเกษตร
2. พัฒนาการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกรชุมชนและสถาบัน
    เกษตรกร
3. บริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
4. พัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม   และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
    ความมั่นคงและยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"

 
 
ผู้บริหาร :

ตำแหน่งประธานกรรมการ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

รองประธานกรรมการ
นายชวลิต ชูขจร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : ให้บริการตอบข้อสอบถาม ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)
ที่อยู่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2555-0555
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.baac.or.th/
อีเมลติดต่อ : contact@baac.or.th