CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

1) บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร โดยความร่วมมือกับเครือข่าย
2) พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร  ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรการเงินชุมชน อย่างเกื้อกูล แบ่งปัน เป็นธรรม
3) บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ และมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
4) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการให้บริการรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
5) มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง ยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้จัดการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ


รองผู้จัดการ
นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล
นายศรายุทธ ยิ้มยวน
นายวิรัช วาณิชธนากุล
นายสุรชัย รัศมี
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์
ที่อยู่ : เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน โทรสาร 0-2558-6341
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.baac.or.th/
อีเมลติดต่อ : contact@baac.or.th