CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้ สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง ความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ
นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เอด วิบูลย์เจริญ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-265-8050
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.pdmo.go.th/
อีเมลติดต่อ : pdmomail@pdmo.go.th