CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้าง
    ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมาย  แก่หน่วยงานของรัฐ   เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ภายใต้
    ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมาย  ของประเทศ  เพื่อให้กฎหมาย  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม
    และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา   ให้มีความรู้ทางวิชาการ   และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานทาง
    กฎหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ
นายดิสทัต โหตระกิตย์


รองเลขาธิการ
นายนิพนธ์ ฮะกีมี
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
นายวรรณชัย บุญบำรุง
นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 022220206-9 โทรสาร 022266201,022263612
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.krisdika.go.th/