CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
    มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียน
    การสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ดร. ศุภชัย สมัปปิโต (ผู้รักษาราชการแทน)

รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-4375-4333 (ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 0-4375-4235 (งานสารบรรณ กองกลาง)
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.msu.ac.th