CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่

1. ผลิตบัณฑิต   และสร้างโอกาส  ทางการศึกษา  ตามความต้องการ  ของท้องถิ่น  ให้มีคุณภาพ  และ
    มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย   เพื่อสร้างองค์ความรู้  และบริการวิชาการ   นำผลมาบูรณาการกับการ
    เรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. พัฒนา และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่อง
    มาจากพระราชดำริ
6. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เชิดชู  และสืบสานภูมิ
    ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ของมหาวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพ  โดยยึดหลัก  การบริหารจัดการ  บ้าน
    เมืองที่ดี

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

รองอธิการบดี
อาจารย์ถนัด บุญชัย
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.cmru.ac.th/