CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมปศุสัตว์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
ประเด็นหลัก พันธกิจ
ทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (โดยครอบคลุมทั้งบุคลากรกรม เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างแข็งแกร่ง
ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และตลอดห่วงโซ่การผลิต พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบเชื่อมโยงข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา เพื่อตอบสนองการใช้งานสาหรับ การปศุสัตว์และเพื่องานปศุสัตว์
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการปศุสัตว์ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาด
การบริหารจัดการองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (HPO & GG) ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับการปรับบทบาทองค์การและการนาองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นนา และเป็นองค์การนาการขับเคลื่อน ปศุสัตว์
ความร่วมมือระหว่างองค์การ ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งประสานความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อการต่อยอดองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ แสวงหาการรับรองและเป็นที่ยอมรับ ในตลาดใหม่ รวมกับบูรณาการการทางานร่วมกันทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และอาสาปศุสัตว์

 

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต


รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
นายสุรเดช สมิเปรม                      

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 02-6534925
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dld.go.th/th/index.php/th/
อีเมลติดต่อ : info@dld.go.th
 
คำสำคัญ : กรมปศุสัตว์,dld