CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษา   เพื่อพัฒนาคน   ให้มีความงอกงามทางภูมิปัญญา  แสวงหาความรู้  อย่างต่อเนื่อง  มี
    คุณธรรมจริยธรรและเป็นนักวิชาชีพที่ดี
2. พัฒนาและสร้างเสริมหารวิจัยให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
    องค์กร
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสานและสร้างสรรค์ศิชปวัฒนธรรมบูรณาการทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
    ภูมิปัญญาสากล

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ธำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโนงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 
 
ผู้บริหาร :
อธิการบดี
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

รองอธิการบดี
ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์
อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 172 ถนนอิสรภาพ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dru.ac.th/