CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิต
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. วิจัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
6. เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม
7. พัฒนาองค์กรคุณภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยแลัพัฒนาท้องถิ่น

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา
ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
ดร.ศิริชัย นามบุรี
นายศตพล ลูกอินทร์
ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี

 

ข้อมูลการติดต่อ