CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. พัฒนามหาวิทยาลัย  ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต
    ให้มีคุณภาพมีสำนึกความเป็นไทย  และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่นการพัฒนาระบบการเรียน
    การสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทย
    ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น  ประเทศตลอดจนระดับ
    ภูมิภาคอินโดจีน
2. สร้างสรรค์   และพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย  ให้สอดคล้องกับความ
    ต้องการ  ในการพัฒนาประเทศ   เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
    ต่อการพัฒนา คุณภาพบัณฑิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่า ให้กับภูมิปัญญาและ
    เทคโนโลยีท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความมั่นคง   และความเข้มแข็ง  ของชุมชนในท้องถิ่น  โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทาง
    พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม   และถ่ายทอดองค์ความรู้    และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา   และความ
    ต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ
    สร้างสรรค์ศิลป  วัฒนธรรม   ผลักดันให้มหาวิทยาลัย   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่น   และ
    ภูมิภาค
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่พัฒนาครู
    และบุคลากร    ทางการศึกษา   ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  และสอดคล้องกับแผน
    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดม ศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 โทรสาร 0-4224-1418
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.udru.ac.th/
 
แผนที่
17.397207,102.794716