CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงวัฒนธรรม
พันธกิจ :

๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ  ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

 
 
วิสัยทัศน์ :

ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
๑. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 มาตรา 37 ระบุว่า
     “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือต่อสาธารณชนในกิจการของหอภาพยนตร์ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้ ให้หอภาพยนตร์จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่นานเกินสามปี
     การประเมินผลตามวรรค์หนึ่ง ให้จัดทำโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดำเนินการ โดยมีการคัดเลือก หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
     การประเมินผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์จะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผลในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติมขึ้น
     ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ก็ได้”
 
หอภาพยนตร์ ได้ดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าการดำเนินงาน ดังนี้
๒. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 4822013-14, 02 4821087-88 โทรสาร 02 4822015
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.fapot.org/
 
แผนที่

คำสำคัญ : หอภาพยนตร์