CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดม
    ศึกษาไทยที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งผู้พิการผู้้ด้อยโอกาสและ
    ผู้มีความสามารถพิเศษ   ในระบบอุดมศึกษา และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย  เพื่อสร้างองค์
    ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. จัดทำระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา  โดยคำนึงถึงความเป็นเลิศทาง
    วิชาการ

 
 
วิสัยทัศน์ :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชี้นำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รศ.พินิติ รตะนานุกูล
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
นางวราภรณ์ สีหนาท

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-610-5200 โทรสาร 02-354-5524-6
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mua.go.th/
อีเมลติดต่อ : pr_mua@mua.go.th info@mua.go.th