CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริ
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.จินตนา เวชมี
ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ผศ.วันดี เภาคำ
ผศ.ขนิษฐา สมร่าง
ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-3642-7485 โทรสาร 0-3642-2610
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tru.ac.th/
อีเมลติดต่อ : prcenter@tru.ac.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี