CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาระดับอุมดศึกษาที่เน้นพัฒนาท้องถื่นอย่างมีมาตรฐาน
2. วิจัยและสร้างสรรค์การให้บริการแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมวิชาชีพครูและสืบสาน
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ดำเนินการที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่  มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
    ก้าวข้ามพ้นระบบการสร้างข้อจำกัดทางโอกาส ความเสมอภาคและความยุติธรรม
4. เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้ามพรมแดน

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถื่น ที่มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาคและนานาชาติ

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ

รองอธิการบดี
ผศ.นารี จิตรรักษา
ผศ.เฉลี่ยว ประสิทธิ์วิเศษ
ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
ผศ.ดร.เจษฎา สุวรรณ
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-5377-6000 โทรสาร 0-5377-6001
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.crru.ac.th/index.php