CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมธนารักษ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผย
    แพร่
 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมธนารักษ์
นายนริศ  ชัยสูตร


รองอธิบดีด้านเหรีญกษาปณ์
นายวีระวุฒิ  ศรีเปารยะ


รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
นายชาญณัฏฐ์  แก้วมณี


รองอธิบดีด้านบริหาร
นางปนัสย์สร  อริยวงศ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 022730899 โทรสาร 022730753
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.treasury.go.th
 
คำสำคัญ : กรมธนารักษ์