CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซีย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

รองอธิการบดี
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ.มัย ตะติยะ
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผศ.ชัชชัย พวกดี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ (055)706555 โทรสาร (055)705518
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.kpru.ac.th/