CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไท ภูมิ
    ปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้อันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
    ชีวิตของประชาชน
2. สร้างบัณฑิต  ที่มีความรู้คู่ความดี ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา สำนึกในความเป็น
    ไทย มีความรักและความผูกพันท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถเผชิญปัญหา และพัฒนา
    การดำเนินชีวิต  ตลอดการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน ระดับคุณค่าความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
    ชาติ ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและของชาติโดยรวม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู สร้าง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. สร้าง     เสริมเครือข่ายความร่วมมือ  และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ชุมชน
    องค์กรอื่นทั้งใน และประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ศึกษา และแสวงหาแนวทางการ  พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม  กับ
    การดำเนินชีวิต   และประกอบอาชีพ ของคนในท้องถิ่น    รวมทั้งการจัดการบำรุงรักษา    และการใช้
    ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. ศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
    ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการแทนอธิการบดี
ผช.ศต.นพพร โฆสิระโยธิน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน นามน กาฬสินธุ์ 46230
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ksu.ac.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศนักศึกษา