CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและ คุณภาพทางวิชาการอันเป็น
    ที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญ และคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
    ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความ มีคุณธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัย    และนวัตกรรม   โดยมุ่งเน้น   การทำวิจัยในลักษณะบูรณาการ  และสหวิทยาการ
    สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล
3. นำความเชี่ยวชาญ   และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความ
    ต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือ
    และของประเทศอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาความสัมพันธ์  และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศภูมิภาคอาเซียน
    เอเชียและนานาประเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
    พอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ในระดับสากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต

รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง   

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 053 941000 โทรสาร 053 217143, 943002
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.cmu.ac.th/