CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
พันธกิจ :

1. กำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และยอมรับในระดับสากล
2. เสริมสร้างให้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
    ราคาสินค้าเกษตรและใช้ราคาล่วงหน้าเพื่อวางแผนการผลิต และการตลาดได้
3. สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทางการตลาดโดยใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นองค์กรกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าที่โปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมให้ตลาดล่วงหน้าของไทย เป็นกลไกช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ”

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการ ก.ส.ล.  
-

รองเลขาธิการ

นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายบัญนำ กุลรกัมพุสิริ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2685-3250 โทรสาร 0-2685-3259
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.aftc.or.th/
อีเมลติดต่อ : touchchaya@aftc.or.th